Bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing

GEO-LOGICAL maakt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen en werkt samen met diverse partners: RUON.

RUON is een samenwerkingsverband tussen verschillende specialisten met als doel het leveren van een kwalitatief hoogstaand en compleet bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing: Ruimtelijk beleid, stedenbouw en landschap, parkeer en verkeer, bodem, water, geluid, lucht, archeologie, ecologie, externe veiligheid, hinderlijke bedrijvigheid, economische uitvoerbaarheid, planschade(risicoanalyse) en digitalisering. Alle ruimtelijke en milieutechnische aspecten zijn ondergebracht in één team van specialisten.

RUON onderscheidt zich van andere adviesbureaus:

  • doordat geheel in eigen beheer een compleet pakket kan worden geleverd;
  • waardoor de lijnen kort zijn;
  • waardoor de kosten laag zijn door behoud van zelfstandigheid
  • RUON adviseert, begeleidt, ondersteunt en realiseert!


Projectbegeleiding
Van plan tot aan een goedgekeurd bestemmingsplan / projectbesluit verzorgen wij de noodzakelijke deskundige begeleiding.

Advies
Ons advies kan gaan over een deelonderzoek of over procedures. Daar waar nodig zijn wij een geschikte partner om samen met u te kijken waar wint te halen valt / waar expertise nodig is. Wij hebben altijd geschikte experts achter de hand die vanuit hun discipline naar een project kunnen kijken.

Quickscan RO
Bij de aankoop van gronden, of een eerste verkenning van een gebied kunnen wij voor u in beeld brengen wat u eventueel kunt verwachten. In een beknopte rapportage geven wij aan welke deelonderzoeken minimaal nodig zijn om aan wet en regelgeving te voldoen. Door nauwe contacten met gemeente en provincie weten wij wat er speelt en wat er van u wordt verwacht.

 

 

Wintraecken advies draagt zorg voor de interne projectleiding van het planproces binnen RUON, verzorgt de beleidsmatige onderbouwing, het juridische gedeelte van de planschaderisico-analyse en stelt de bestemmingsplanregels op.

 

 

Buro Maerlant adviseert en levert onderzoek binnen de werkvelden landschap, ecologie en flora en fauna. Verder voert Buro Maerlant ecologisch en landschappelijk bureauonderzoek uit en levert projectleiding en directievoering bij ecologisch en landschappelijk vervolgonderzoek.

 

 

BraGIS verzorgt het gehele digitale proces van alle ruimtelijke plannen, waaronder het maken van de plankaart (SVBP 2008 richtlijnen), het IMRO coderen van de plankaart (voor GIS omgevingen) en het koppelen van bestemmingsplanregels aan de plankaart. BraGIS levert iedere vorm van CAD/GIS ondersteuning en databasevraagstukken.

 

 

Van Summeren Taxatie en Advies waardeert in het kader van planschade of planschaderisico-analyse en levert zodoende een bijdrage aan de economische uitvoerbaarheid of financiële haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven

 

 

BV Hazenberg Architecten HA levert stedenbouwkundige onderbouwingen en realiseert bijzondere ontwerpopgaven waarbij nieuwbouw in combinatie met hergebruik van de bestaande voorraad het uitgangspunt is voor een duurzame bouwopgave.